Při uzavírkách nebo omezení provozu mají prováděcí organizace povinnost informace nahlásit?

Povinnost poskytnout informace o povolení plánované uzavírky (omezení obecného užívání) je uložena zákonem příslušnému silničnímu správnímu úřadu, který povolení vydává (MDČR, krajské úřady,magistrátní úřady, úřady obcí s rozšířenou působností, úřady obcí pověřených výkonem státní správy). Obdobně i omezení opravami a údržbou musí do Jednotného systému dopravních informací pro ČRnahlásit příslušný správce komunikace. Splnění této povinnosti vyžaduje zavedení potřebných SW nástrojů a zaškolení pracovníků. Obojí postupně probíhá.

Skutečný termín uzavření (znovuotevření) komunikace nahlašuje a garantuje zhotovitel (ten, v jehož zájmu se povolení vydává) a kontroluje NDIC.

Plošnou kontrolu mohou provádět především řidiči a také  všichni ostatní, kteří dopravní informace využívají. Prostřednictvím Dopravního portálu ČR máte možost nahlásit chybějící událost. Řidiči ochotní aktivně spolupracovat se mohou registrovat jako dobrovolní dopravní zpravodajové.

Odkud jsou získávány zahraniční dopravní informace?

V kapitole "Servis řidičům" jsou uvedeny odkazy na hlavní webové stránky dopravních informací ve vybraných zemích Evropy. Nejčastěji jde o stránky organizací správy a údržby (obdoba ŘSD ČR) nebo o stránky národních autoklubů. Do seznamu odkazů rádi doplníme další položky podle Vašich zkušeností a podnětů.

Které typy dopravních situací jsou v rámci Jednotného systému dopravních informací pro ČR sledovány a vyhodnocovány?

Dopravní situace jsou jevy nebo události, které částečně nebo úplně omezují průjezdnost nebo sjízdnost pozemních komunikací v konkrétním místě nebo úseku, popř. mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost nebo plynulost provozu. V rámci Jednotného systému dopravních informací pro ČR sledujeme a vyhodnocujeme pět základních typů dopravních situací:

  • Plánované (předvídatelné) události – uzavírky, opravy a údržba, atd.; při vzniku události je známé přesné místo, typ události, doba trvání i rozsah.
  • Neplánované (nepředvídatelné) události – dopravní nehody, překážky provozu, požár vozidel nebo jejich nákladu, požár objektu v blízkosti pozemní komunikace, porucha součástí nebo příslušenství komunikace, atd.; při vzniku události nejsou známy čas vzniku a doba trvání, místo, typ události ani rozsah omezení provozu. Prvotní často nepřesná informace se postupně jednotlivými aktualizacemi zpřesňuje. Informace o omezené průjezdnosti komunikace nebo jejím úplném uzavření (včetně zřízení objízdné trasy) vznikají postupně z rozhodnutí odpovědných orgánů po jejich příjezdu na místo a podle vývoje situace.
  • Intenzita provozu – normální provoz, zvýšená intenzita provozu, kolony buď vlivem zvýšené hustoty provozu přesahující v daném místě nebo úseku projektovanou kapacitu komunikace nebo jako následek omezení (např. dopravní nehoda, požár, překážek provozu, stavební práce, atd.); při vzniku události nejsou známy čas vzniku a doba trvání, místo události, ani rozsah omezení provozu, který se navíc v čase dynamicky mění. Informace jsou orientační s ohledem na konkrétní možnosti sledováníintenzity provozu a tvorby kolon v jednotlivém místě nebo úseku.
  • Meteorologické jevy – teplota, srážky, vítr, viditelnost, povodně, jiné nebezpečné meteorologické jevy a jejich vliv na stav povrchu vozovky, sjízdnost nebo provoz na pozemních komunikacích; při vzniku omezujícího meteorologického jevu není znám čas vzniku ani jeho trvání, nelze určit přesné místo nebo oblast působení jevu, které se navíc často dynamicky mění, typ jevu lze prognózovat jen do určité míry a přesnosti, stejně tak i jeho vliv na průjezdnost nebo sjízdnost komunikací. Dopravní informace o tomto typu dopravních situací jsou vždy přibližné a informativní co do svého obsahu i lokality. Zjišťují se a ověřují na základě informací v Jednotném silničním meteorologickém informačním systému nebo prostřednictvím dohledového kamerového systému.
  • Doprava v klidu (parkování) – lokalizace záchytných parkovišť, celková kapacita parkovišť nebo aktuální obsazenost (pokud jsou nebo budou k dispozici konkrétní data).

O každé definované dopravní situaci (události nebo jevu) jsou nebo budou k dispozici v čase jedna nebo více dopravních informací, které by měly protupně prezentovat vznik události, vývoj situace na místě až do úplného odstranění problému a obnovy provozu.

Pro které typy a verze prohlížečů jsou stránky www.dopravniinfo.cz optimalizovány?

Stránky Dopravního portálu ČR jsou optimalizovány pro všechny podle statistiky nejvíce rozšířené prohlížeče:

  • Internet Explorer 7.0 a vyšší,
  • Firefox 3.5 a vyšší,
  • Google Chrome 3.0 a vyšší.

U ostatních méně rozšířených prohlížečů kompatibilita nemusí být plně zajištěna.