Centrální evidence pozemních komunikací (CEPK)

Nutnou podmínkou realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR je jednotná geografická lokalizace jevů a událostí všemi orgány, organizacemi a institucemi veřejné správy a dalšími subejkty a osobami v rámci společné georeferenční sítě pozemních komunikací.

Vznik Centrální evidence pozemních komunikací (CEPK) je dán §29a zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky, která je nyní v legislativním procesu. Centrální evidenci pozemních komunikací připravuje a z pověření Ministerstva dopravy ČR vede Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor Silniční databanky.

V centrální evidenci pozemních komunikací se vedou informace o:

  • pozemních komunikacích, jejich součástech a příslušenství,
  • uzavírkách a objížďkách,
  • zvláštním užívání pozemních komunikací.
Vlastníci pozemních komunikací všech kategorií jsou povinni do CEPK předávat informace o pozemních komunikacích, jejich součástech a příslušenství v rozsahu stanoveném Ministerstvem dopravy ČR. Druh, rozsah a formát informací stanoví prováděcí vyhláška. Ta zároveň upravuje i procesní kroky, na základě kterých je třeba informace do CEPK předávat.
Vlastní sjednocování dat o pozemních komunikacích bez rozdílu kategorie komunikace a jejího vlastníka bude probíhat v následujících letech po ukončení legislativního procesu. Jednotná evidence pozemních komunikací umožní efektivní podporu procesů správy a údržby komunikací, dohled nad provozem, řízení provozu i sběr, zpracování, sdílení, publikování a distribuci dopravních informací a dopravních dat.
Nad daty Silniční databanky (CEPK) se vytváří jednotná georeferenční síť pozemních komunikací GLOBAL NETWORK, která je základem pro georeferencování jevů a událostí v rámci komplexního systémového prostředí JSDI.